Biuro analiz i ekspertyz

Biuro analiz

Podstawowym kierunkiem działania firmy jest specjalistyczna pomoc adwokatom/pełnomocnikom procesowym w analizie akt wytworzonych przez organy ścigania, weryfikowanie tych akt pod kątem prawidłowości sporządzenia, kontroli poprawności opisania zgromadzonych dowodów oraz śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia.

Ponadto oferujemy prace terenowe polegające na powtórnym wykonaniu oględzin na miejscu zdarzenia z wykonaniem pełnej dokumentacji tekstowej, fotograficznej, pomiarowej z uwzględnieniem wszystkich aspektów oględzin wykonywanych przez osoby z doświadczeniem kryminalistycznym, celu uzyskania materiału obiektywnego umożliwiającego prawidłową ocenę zgromadzonego materiału zalegającego w aktach sądowych.

Prowadzimy też analizy innych opinii wykonanych przez ekspertó lub biegłych dla organów procesowych pod kątem prawidłowości ich wykonania, dokonując ich oceny formalnej i materialnej, a przy istotnych błędach wskazujemy na ich rodzaj oraz przygotowujemy zestaw pytań, które można zadać biegłemu podczas przesłuchania w Sądzie.

 

Biuro ekspertyz

Wykonujemy opinie procesowe na zlecenie wszystkich uprawnionych organów procesowych, które mogą posłużyć za dowód w toczącym się postępowaniu oraz wykonujemy ekspertyzy poza procesowe tzw. opinie prywatne dla firm i osób prywatnych potrzebujących wykonać ekspertyzę, którą można przedstawiać w sądzie.

W przypadku ekspertyz przy całym obiektywizmie badań nie gwarantujemy pozytywnego wyniku wykonywanej ekspertyzy (oczekiwanego przez zleceniodawcę).

Zleceniodawca zamawiając ekspertyzę zleca ją w pełni świadomie i na własną odpowiedzialność, a ponadto wnosi opłaty za podjęte czynności badawcze bez względu na ich rezultat.

W przypadkach skomplikowanych lub badaniach terenowych zleceniodawca wnosi zaliczkę tytułem zwrotu poniesionych wydatków, które zostaną wymienione w końcowym rachunku.

Dowody rzeczowe do wykonania ekspertyzy klient dostarcza do biura we własnym zakresie.

Istnieje możliwość osobistego odbioru dowodów rzeczowych przez upoważnionego przedstawiciela firmy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Wystawiamy rachunki oraz dołączamy szczegółową kartę pracy eksperta.

Koszt analizy lub opinii ustalany jest indywidualnie z klientem.

 

Biuro Ekspertyz Kryminalnych Dependens oferuje ekspertyzy i opinie w niżej wymienionych specjalnościach:

 

 • Analizy, identyfikacji pisma ręcznego i podpisów, pisma maszynowego.
 • Badanie dokumentów w tym autentyczności dokumentów samochodowych.
 • Badaniach dokumentów zniszczonych, nieczytelnych, sporządzonych odręcznie w sposób mało czytelny – w celu uczytelnienia ich treści.
 • Fotografii i technik audiowizualnych, badania obrazu zarejestrowanego na nośnikach cyfrowych i analogowych.
 • Identyfikacji i wyceny pojazdów oraz mechanoskopii (z wyszczególnieniem badań identyfikujących elementy i pojazdy samochodowe z uwzględnieniem informacji cyfrowych w nich zawartych).
 • Grafologii i oceny osoby sporządzającej tekst.
 • Genealogii i badania historii rodziny.
 • Kynologii.
 • Odzyskiwania danych z telefonów komórkowych, kart SIM, dysków, laptopów, odtwarzaczy, Pendrive, cyfrowych aparatów fotograficznych i innych urządzeń lub nośników pamięci, w tym z uszkodzonych.
 • Badanie i dokumentowanie informacji zawartych w telefonach komórkowych, odzyskiwanie haseł z tych urządzeń oraz komunikatorów internetowych,
 • Konwertowanie plików multimedialnych,
 • Wykonywanie zestawień połączeń telefonicznych w formie graficznej z dostarczonych danych BTS.